Vegetable Garden

Tái chế chai nhựa trồng tháp rau cải thìa | Rec-plastic bottle to grow green pakchoi vegetable tower

Tái chế chai nhựa trồng tháp rau cải thìa | Recycle plastic bottles to grow green pakchoi vegetable tower

Chỉ cần chai nhựa, vài miếng gỗ là ta có thể làm 1 tháp rau cải thìa thật tuyệt đẹp cho vườn rau lung linh nhà bạn rồi. Nào cùng Home & Garden bắt tay cùng làm nào 🙂

Products You May Like

Articles You May Like

How to Grow Plants at Home || Gardening Hacks And Gadgets You Should Try
NO DIG GARDENING FOR ABSOLUTE BEGINNERS
Quilting Window Episode 31 – Flower Garden
3 Less-Common Grafting Methods
December Gardening

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *